Ken Thomson, ©2013 Naomi White

Download Original

Ken Thomson, photo by Naomi White